תקנון האתר

 

ברוכים הבאים לאתר אליג'נט

 

תקנון לשימוש באתר האינטרנט  eligent.co.il

השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

1. מבוא
1.1. ברוך הבא לאתר eligent.co.il (להלן -"האתר"). אליג'נט מאפשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").
1.2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
1.3. אנא קרא תנאים אלה בעיון,שימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם ובמלואם. השימוש בפועל באתר זה יחשב הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך.
1.4. אליג'נט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש
2. תנאי השימוש באתר וחובות המשתמש

2.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות
2.2. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
2.3. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
2.4. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מפרסם או מעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
2.6. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
2.7. אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
2.8. להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
2.9. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות

 3. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע
3.1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. אליג'נט רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. אליג'נט רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. חברת אליג'נט רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
3.2. אליגנט תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי אליג'נט או על ידי אחרים עמם תתקשר.
3.3. חברת אליגנט אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים הבאים:
3.3.1. אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.
3.3.2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.
3.3.3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.
3.3.4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של חברת אליג'נט 
3.4. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת  אליג'נט בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. משלוח דואר בדיוור ישיר כפוף להסכמת המשתמש כמפורט בגוף האתר.

 4. זכויות יוצרים וקנין רוחני
4.1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של  אליג'נט.
4.2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של  אליג'נט או של צדדים שלישיים אשר התירו  לאליג'נט לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
4.3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של חברת אליגנט
4.4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
4.5. הסימנים המסחריים של  אליג'נט בין אם מצוין בצדו הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של  אליג'נט או מותגים בבעלות  אליג'נט, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לאליג'נט. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של אליג'נט בסימני המסחר או המותגים.

 5. הגבלת אחריות של מפעילת האתר
5.1 . האתר בכללותו - כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה אליג'נט כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, אליג'נט בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לחברה, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן החברה את הטעות באופן מיידי.  אליגנ'ט אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו.  אליג'נט מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלאליג'נט אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין אליג'נט ערבה למידת הדיוק של מידע זה. 
 5.2. תכונות, דגמים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של אליג'נט, לרבות מידע שנמסר על ידי עובדי אליג'נט, בין אם בכתב ובין אם בעל פה, ייחשב כנכון המידע הנמצא במשרדי אליג'נט, במסמכיה הרשמיים, או שנמסר על ידי עובדי אליג'נט.
5.3. אליג'נט אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אליג'נט, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל חברת אליג'נט או מי מספקיה.
5.4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. אליג'נט אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. אליג'נט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
5.5. אליג'נט אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

5.6.  אליג'נט אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

 6. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר
6.1. .אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.
6.2. תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.
6.3. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.
6.4. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי אליג'נט, ואליג'נט אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.
6.5. מובהר כי  אליג'נט אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.
6.6. אליג'נט אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.
6.7. אליג'נט אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.
6.8. מבלי לגרוע באמור לעיל, אליג'נט וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות - בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של אליג'נט בלא כל מתן הודעה מראש.
6.9. השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.
6.9.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
6.9.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
6.9.3. אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

 7. מודעות דרושים
7.1. הנך מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם  אליג'נט. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת על ידי  אליג'נט. כדי להתקבל לעבודה יהיה עליך לסיים בהצלחה את הליך המיון והסינון הרגיל של אליג'נט. העובדה כי פנית אל אליג'נט בעקבות הפרסום באתר לא תקנה לך יתרון כלשהו.

8. קישורים לאתרים נוספים
links) 8.1) הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
8.2. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי אליג'נט, אליג'נט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 9. תנאים נוספים
9.1. בכוונת אליג'נט כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת אליג'נט להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית אליג'נט להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
9.2. אליג'נט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, והכל בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי דינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אליג'נט בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
9.3.  אליג'נט שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי אליג'נט בגין שינויים במידע באתר.
9.4.  אליג'נט שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
9.5.  אליג'נט  שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
9.6. אליג'נט רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד חברת אליג'נט לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
9.7. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין אליג'נט כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
9.8. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
9.9. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 10. אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.